Tremåneders sadhana retreat

I en sadhana benytter man sig af „det som leder til målet“.
Det omfatter alt som vækker ens bevidsthed og holder den vågen…

Tremånederskurset er en enestående indvielse og en lejlighed til at opnå en dybtgående erfaring gennem træning i avanceret yoga og meditation. Et udgangspunkt for en større indsigt i livet.

Hvilke forudsætninger skal jeg opfylde? spørger du måske. Din beslutning om at ville deltage, din lyst til at gennemleve en intens sadhanaperiode og din trang til at at gå på opdagelse i dine egne muligheder er nok.

På kurset vil du stifte bekendtskab med den tantriske yogas allerfineste metoder og viden - en viden som kan bruges til at gøre op med hæmmende vaner og tilstande. Du vil opdage nye muligheder hos dig selv; for velbefindende, for kreativitet, eller hvad du ellers vil bruge en forhøjet koncentration og energi til. Som deltager vil du kunne lære og gennemprøve ting som det er umuligt at tilegne sig under andre forhold.

At deltage i Tremånederskurset er endvidere en forudsætning for at kunne begynde på yogalæreruddannelsen ved Skandinavisk Yoga og Meditationsskole.

Kriya Yoga

Tremåneders sadhanaretreatet omfatter forberedelse til og indlæring af Kriya Yoga, en af de mest virkningsfulde transformationsmetoder vi kender idag, tillige med andre avancerede yoga- og meditationsmetoder.

Kriya Yoga er en dynamisk og samtidig dybtgående tantrisk meditation. Den indeholder mange forskellige kriya, fra stærkt energigivende og fysisk virkende til fine processer, der når ud over det almindelige sinds rækkeevne.

Kriya betyder proces, og er samtidig et mangesidigt begreb indenfor yoga. Ordet bruges om renselsesprocesserne: „Hatha Yoga Kriya“, og om en holdning i Raja Yoga, som dog ikke skal forveksles med den tantriske Kriya Yoga, og det er ikke en sexuel praksis.

„Mellem de forskellige kriya i Kriya Yoga findes et samspil som er vigtigt ‑ både under indlæringen og senere når du vil bruge forskellige forløb af Kriya Yoga på egen hånd.

På mine rejser rundt om i verden har jeg truffet mennesker som har lært Kriya Yoga på en ufuldstændig måde, og uden kendskab til dette samspil. De søgte derfor min hjælp. De havde lært det af en som ikke selv havde modtaget den direkte fra sin lærer. Han tilhørte måske nok en organisation, hvor det hedder sig at man underviser i Kriya Yoga, men han vidste intet om undervisningsmetoderne og vilkårene for denne yoga. Ej heller havde han undersøgt Kriya Yogaen personligt ved langvarig brug af den.“ (Swami Janakananda)

Swami Janakananda er den første i Europa som underviser i hele den store tantriske Kriya Yoga under samme slags forhold og betingelser, som da han modtog den fra sin lærer Swami Satyananda. Han har brugt denne yoga lige siden han levede i Swami Satyanandas ashram og blev undervist, sat på prøve og trænet af ham. Nu har Swami Janakananda over 40 års erfaring i at undervise i Kriya Yoga og berige menneskers liv.

„Allerede inden jeg traf Swami Satyananda havde jeg, da jeg læste Swami Yoganandas bog En yogis selvbiografi, haft spontane oplevelser af Kriya Yoga. Det skete under min meditation, når jeg lavede yoga og i mine drømme.

Så snart jeg flyttede ind i ashrammen, og inden jeg havde nået at deltage i nogen undervisning, fortsatte mine spontane oplevelser af stadig nye kriya. Men selvom jeg havde store forventninger og ønsker om at lære Kriya Yoga, så behøvede jeg at få disse oplevelser bekræftet ‑ de lå trods alt lidt vel langt fra den opfattelse af virkeligheden som jeg var vokset op med. Først da jeg blev undervist, og siden indviet, af Swami Satyananda, vovede jeg at indse og fuldt ud bruge hvad jeg tidligere havde oplevet. Da erfarede jeg den stærkt åndelige værdi af disse specielle kriya.“ (Swami Janakananda)

Kriya Yoga afsløres kun under læreprocessen så den egentlige oplevelse ikke blokeres af en intellektuel „forståelse“. Den læres i trin, først den lille Kriya Yoga: Ajapa Japa-meditationen, som kan læres på 10- til 14-dages kurserne her på Håå Retreat Center. Den bør bruges selvstændigt i nogen tid, sideløbende med almindelig yoga, så krop, sind og energi forberedes og renses.

Den store tantriske Kriya Yoga bør i følge traditionen kun videregives under særlige „ashram-“ eller retreatbetingelser, et krav som vore kurser til fulde opfylder.
De forskellige kriya supplerer hinanden og hver og en med deres virkning spiller de ind i processen, så den bliver både harmonisk og dyb. Derfor læres alle kriya i et sammenhængende og uforstyrret forløb.
De læres under en tavshedsperiode, som varer 21 dage på Kriya Yoga kurset ‑ det absolutte minimum for en indvielse i Kriya Yoga ‑ og i de ideelle 33 dage på Tremånederskurset.
(Se en indgående beskrivelse:
Om Sadhana, om cykler i helbredelse og indlæring og om at holde tavshed under indvielsen i Kriya Yoga - og
Drivhuset, processen og ritualet - om at indvi og blive indviet i avanceret Kriya Yoga“.)

Tremånederskurset er opdelt i tre perioder:

Begyndelsen

I løbet af de fem første uger trænes koncentration, smidighed og afspænding, og du lærer at visualisere og meditere. En del af indholdet i denne periode beskrives under 14‑dageskurserne; se
Opmærksomhed og oplevelse og
Krop, sind, energi - og bevidstheden.
På Tremånederskurset går vi mere gradvist frem og sikrer dig en endnu grundigere erfaring med yoga og meditation. Samtidig er denne periode en forberedelse til Kriya Yoga.

Kriya Yoga perioden

Nu intensiveres det hele og meditationerne begynder tidligere om morgenen. I ca. 33 dage indvies du i Kriya Yoga under fuldstændig tavshed ‑ ikke et ord tales, skrives eller læses, undtagen af lærerne. Når du afstår fra at tale om det du oplever, begrænser du ikke dig selv - du holder mulighederne åbne. Tavsheden forstærker din opmærksomhed.

Sideløbende med Kriya Yogaen fortsætter vi med at uddybe meditationen Antar Mauna. Du lærer tilligeChaya Upasana (skyggemeditation), spejlmeditation og forskellige former for visualisering .

agoshari

En del af denne indvielse, udover selve indlæringen af Kriya Yoga, får dig til at indse og møde dine begrænsninger og muligheder ‑ sommetider direkte: som følelser og tanker der bare dukker op af sig selv. Sommetider hjælper visse metoder eller ritualer med til at tydeliggøre f.eks. en afvisende holdning eller frygt ‑ som du derefter kan give slip på.

Du vil opdage at arbejdet med dig selv ikke er baseret på selvoptagethed eller på forestillinger om at du skal være „hellig“ eller „fejlfri“. Ud fra en grundlæggende accept af dig selv bliver du bevidst om i hvor høj grad du kan skabe med på dit liv. Beslutninger og ideer som opstår i denne periode af kurset, vil senere kunne påvirke dit liv på en afgørende måde.

For at deltage på kurset må man helt lade være med at ryge. Ligeledes må du blive på skolen i alle 3 måneder uden afbrydelse, bortset fra ture ved søen og i skoven. Endvidere gælder de samme betingelser som for de andre kurser.

Under kursets to andre perioder vil du måske skrive noter og gøre teoretiske studier. Når du lærer Kriya Yoga, så er det dog en betingelse at du ikke skriver noget ned eller taler med andre om de forskellige kriya.

Din hukommelse skal ikke gøres afhængig af „forståelsen“, ej heller af et stykke papir. Ikke blot en lille del af din hjerne, men hele din organisme vil kunne huske...

Det hele samles

Under fordybelsesfasen, kursets tredie periode, vil kursets positive virkninger og dit personlige forhold til yoga blive rodfæstet. Et er at lære noget, noget andet er at bruge det regelmæssigt. I begyndelsen er det vigtigt at have gunstige betingelser for at kunne tilegne sig de nye vaner, og ro til at gøre sig sine egne opdagelser. Udover dette får du vejledning i hvordan du kan bruge yogaen når du kommer hjem.

I denne sidste tre-ugers-periode uddyber du kendskabet til meditation endnu mere. Bestemte metoder vil blive lagt til grund for denne videre træning: den avancerede meditation Chidakash Dharana (det indre rum), der er i slægt med Antar Mauna, og Prana Vidya (viden om vitalenergien), en metode til at helbrede og styrke sig selv og andre.

Videnskabens interesse for kurset

Mellem 1986 og 1991 undersøgte videnskabsfolk fra Tyskland og Danmark virkningerne af vore Tremånederskurser.

Mag. art. Erik Hoffman, København:

„Den venstre hjernehalvdel styrer sprog samt logisk og analytisk tænkning. Den højre hjernehalvdel tænker i billeder, fornemmelser og følelser ‑ er helhedsopfattende, spontan og intuitiv. Det biologiske fundament for individets kreative udfoldelse er derfor en ‚korrekt‘ balance og kommunikation mellem de to hjernehalvdele. Uanset om eleverne, da de kom til kurset, havde for meget eller for lidt aktivitet i den ene eller den anden side af hjernen, så viser undersøgelserne af tremånederskurserne klart, at de opnåede en positiv stabilisering af balancen mellem hjernens to halvdele.“

research_image_365b_w

Og: „Ved at måle hudmodstanden viste det sig at afspændingsevnen hos eleverne var blevet væsentlig forbedret, og at det autonome nervesystem var blevet mere fleksibelt. Det kan også konkluderes, at eleverne efter kurset var langt mere rolige og mindre ængstelige, end hvad folk er som flest. En konklusion som eleverne selv kunne bekræfte.“

Disse to lærere, som du ser her, videregiver Kriya Yogaen.

Efter at have undervist i mere end 30 år i yoga og meditation i tæt samarbejde med Swami Janakananda, har Swami Ma Sita gennemgået en omfattende og dybtgående træning i kunsten at undervise i Kriya Yoga. Denne uddannelse har tillige givet hende evnen til at tilrettelægge og administrere de nødvendige betingelser for at afholde et  Kriya Yoga retreat.

Læs også omKortlægning af hjernens aktivitet efter Kriya Yoga”, og
Varige og dybdegående virkninger - 6 års forskning på tre-månederskurserne i Sverige”

Den tyske undersøgelse blev ledet af Professor Thomas Schmidt fra instituttet for folkesundhed ved Hannover Universitet. Han bekræfter at kurset - og dermed yoga og meditation - forebygger hjerte‑ og karsygdomme; stabiliserer blodtrykket; optimalt forbedrer blodets indhold af fedtstoffer og at eleverne bliver betydeligt bedre til at klare stress.

OM-Sw
Meditation

Dit eget forhold til kurset

Vigtigt er at forstå at yoga og meditation ikke er produkter man bare køber ‑ og så sker resten automatisk. Ingen kan tvinges til at være lykkelig, men man kan bruge midler til at fjerne det der står i vejen. Det indebærer et samarbejde ‑ med din egen personlighed og med os som underviser.

Yoga frigør dig ikke
det gør du selv
Brug den til det
du vil

Ja, yoga virker faktisk kun hvis du bruger den.

Kom derfor kun hvis du har lyst til at gennemleve denne intensive træning og følge dens betingelser.

Kriya Yoga Retreat
Retreat-oversigt
Rejse - Ankomstid - Afrejsetid - Hvor finder du os?

Fotografier: Turiya, Skolen i Stockholm; Anandananda, yogalærer i Göteborg; Henrik Moltke, Berlin og New York; Jeff Jean-Francois Ereau, Paris,