Kriya Yoga - En bro mellem den indre og den ydre verden

af Swami Janakananda


"I denne sammenhæng kræver imidlertid skellet mellem subjekt og objekt særlig opmærksomhed. Enhver entydig meddelelse om vor sindstilstand indebærer naturligvis en skelnen mellem indholdet af vor bevidsthed og den baggrund, som vi løst beskriver som »os selv«." (Niels Bohr )

Bevidsthed og energi

- Opleveren og det oplevede

Kan man sætte sig ud over sindets begrænsninger, og nå frem til en indsigt der ikke er baseret på noget som er tillært og som jeg forestiller mig i forvejen, men som kommer af en grundlæggende og direkte oplevelse af bevidsthed og energi?

En af de hemmeligste og mest avancerede metoder til en sådan transformation kaldes Kriya Yoga. Jeg vil foreløbig beskrive den som en serie af dybtgående metoder til vækning og udvidelse af bevidstheden og til styrkelse af den vitale og psykiske energi. Metoder som skaber en harmonisk balance mellem det du oplever og dig som oplever det, i alle dit væsens forskellige dimensioner.

Kriya betyder proces og er et begreb som omfatter mange ting i yoga. Ordet bruges om renselsesprocesserne "Hatha Yoga Kriya" og om en holdning og en disciplin i Raja Yoga. Selv Ajapa Japa (se artiklen om meditationen Energiens Kilde) kaldes sommetider for Kriya Yoga, intet af dette må dog forveksles med den avancerede tantriske Kriya Yoga eller Kriya Kundalini Yoga.

Men jeg vil begynde som katten og gå uden om den varme grød og fortælle en "historie" om denne yogas spor i jordens fortid:

Slangen og Ørnen

I oldtidens Egypten findes to symboler, det ene er slangen og det andet ørnen. I den amerikanske indianske kultur finder vi dem også: ørnen og slangen, men her kan de være knyttet sammen så slangen holdes af ørnen (fig. 2), eller de er smeltet sammen til ét væsen: Den fjedrede slange Quetzalcoatl.

Disse symboler kan dog variere alt efter lokale forhold: "ørnen" kan også være en falk, en grib eller en kondor. Slangen er ikke altid en kobra men kan f.eks. også være en klapperslange.

Egyptens faraoers mange tusindårige styre, byggede uden tvivl på et grundlæggende kendskab til psykisk energi og en udvidet bevidsthed, altså til prana og kundalini og de dermed følgende psykiske evner.

eagle-and-snake

I Mexico, i Maya, Olmek og Zapotek kulturerne; i Oldtidens Indien, i Indusdalens bykulturer Harappa og Mohenjo-Daro; hos Druiderne, i den gamle Keltiske kultur, som strakte sig fra Sydtyskland gennem Frankrig over Storbritannien til Irland, fandtes på den tid ledere som besad stor praktisk og verdslig viden og åndelig og psykisk kraft, parret med en dyb visdom, som var deres lande til gavn. Arkæologerne i dag kalder dem noget misvisende for præstekonger. Her er tale om kulturer som havde et højt teknisk, materielt og åndeligt stade, og, i overensstemmelse med mine undersøgelser, med kendskab til yoga.

Slangen og ørnen afbildes i flere kulturer, som enhed eller som harmoni mellem energi og bevidsthed, mellem oplevelserne og den som oplever – her i en pre-colombiansk skulptur fra San Augustin i det sydlige Colombia.

Hvordan de gamle Egyptere brugte deres magt fra generation til generation skal jeg lade være usagt. Vil man være positiv, har de været oplyste vejledere for deres folk, som oplevede en rig og langvarig kultur. Det var en kultur, som var meget ældre og mere stabil end nogen vi kender i dag. Det var først efter mange tusind år, når magten gik den oprindelige elite af hænde og grækere overtog styret med Kleopatra, som den mest kendte regent, at Egyptens storhedstid var forbi.

Hemmelige indvielser

Faraoerne var del af en elitekultur af såkaldte indviede. Disse indviede besad en viden om menneskets kraft og muligheder som de ikke ønskede skulle blive kendt af hvem som helst – blandt andet for at den ikke skulle blive udvandet og gå tabt. Derfor blev disse indviedes kunnen, og de midler hvorved de opnåede deres evner og bevidsthed, bevogtet på det strengeste. Kun få, som viste sig værdige, blev denne viden til del, og den som afslørede den uden at opfylde de givne betingelser, blev ofte opsporet og straffet med døden.

Et eksempel på en indviet, som besad særlige evner siges at være Moses. Han lykkedes at bryde ud fra den indre kreds og føre jøderne ud af Egypten.

Hos Druiderne i den keltiske kultur var det forbudt at skrive noget ned om de hemmelige meditationer, de måtte kun læres under tavshed og videregives direkte fra den indviede til aspiranten.

Det samme gjaldt til en vis grad i Indien, dog er det mig ikke bekendt at nogen er blevet slået ihjel, men måske nok udelukket fra yderligere indvielse og viden. I Tibet kan vi se af Milarepas liv, at han måtte gennemgå en lang og møjsommelig træning på over tyve år inden de "hemmelige" meditationer, som han siden skulle bruge i bjergenes ensomhed, blev ham til del.

Hvor langt tilbage historien om denne viden går, fortaber sig i fortiden, men at dømme efter symboler og billedlige beskrivelser af mediterende, som man har fundet både i Amerika, hos Kelterne og i Asien er det en praksis der har været kendt og brugt også i forhistorisk tid.

Det er ikke bare forskellige yogaskulpturer fra Mellem- og Sydamerika og hos Kelterne, eller den viden om chakra som Hopierne besidder, som vidner om dette. Med mit personlige kendskab til de dybe meditationer i Tantra-traditionen kan jeg, når jeg f.eks. undersøger Mayaernes skulpturer og malerier, konstatere at de har haft kendskab til en praksis og til tilstande der er nært beslægtet med den tantriske Kriya Yoga. Regenterne vidste hvordan man vækkede og udnyttede kraften, så de fik netop det overskud som behøvedes for at gøre det de skulle på en ordentlig og harmonisk måde.

Forskellen mellem fortid og nutid gør sig gældende på mange måder i vore samfund. I dag er der en større personlig frihed i mange lande, en frihed til at tage stilling politisk og opretholde et demokrati, og deraf følger en frihed til at søge sin egen livsholdning, og en frihed til at tage del i en viden der tidligere var forbeholdt de få. Naturligvis er det ikke alle mennesker der vil eller skal bruge netop yoga og meditation – men for dem som vil og som er klare til det står døren mere åben i dag end tidligere i historisk tid på Jorden.

Når Egyptens to kroner bliver forenede til en såkaldt dobbeltkrone sidder ørnen og slangen side ved side. I panden på Tut-Ank-Amons guldmaske findes begge disse symboler.

Den ydre og den indre viden

Mange symboler som har en ydre folkelig mening er samtidig del af et indviet sprog som har kunnet læses og blive forstået gennem årtusinder. Udadtil, eksoterisk, siger man f.eks. at den øvre og den nedre Nil, det øvre og nedre Egypten, hver for sig er symboliseret ved to forskellige kroner.

På mange portrætter af indflydelsesrige personer i Egypten, ser man en slange på vedkommendes hoved, og slangen har sit hoved sådan, at den ser frem fra øjenbrynscentret, et kontaktområde for Ajna Chakra, det psykiske center midt i hovedet, ofte kaldet det tredje øje (se nedenfor her på siden).

At disse to dyr har en esoterisk betydning ser man i et af de vigtigste symboler fra den tid Udjat øjet. Her er ørnen og slangen placeret på hver side af dette mystiske øje. Den indviede ser her bag om den ydre betydning og ser de to symboler for energi og bevidsthed forenet i et menneske der har udviklet sit fulde potentiel.

De indviedes sprog

Ikke bare symboler men også sproget blev brugt til at formidle det skjulte til dem der var klare til det og kunne opfatte det. Et sådant hemmeligt sprog kender vi fra den tantriske tradition i Indien. På sanskrit hedder det Sandhabhasa. Og på Island, i de Islandske skrifter kaldes det for lønsprog Launmál, altså hos vikingerne, dvs. på Asernes og før dem vanernes tid i det gamle nord. Også Mayaerne brugte et kryptisk sprog, ja det findes overalt i verden, hvor esoterisk viden er skjult bag ordenes dobbelte betydning og bag symboler. Et eksempel fra Europa er visse folkeeventyr, som på den ene side er spændende eventyr, men som på den anden side indeholder symboler der viser en ganske anderledes historie bag.

En udbredt måde at holde denne viden på få hænder var at sprede skrækhistorier om den, og til dette er slanger, "Kundalinislangen", drager og deslige yderst velegnede. Men samtidig har de også den dybere psykologiske betydning at man kan konfrontere dem og overkomme sin egen angst og overtro, og derved volde mindre fortræd både hos sig selv og hos andre.

Kort fortalt kan vi sige at slangen eller trekanten på spidsen, eller "Shakti" (som både kan være en gudinde og navnet på vitalenergien) står for alt det som opleves. Alle oplevelser, alle ting, alle væsener, alt det som jeg opfatter gennem mine sanser og i mit sind består af energi. Ørnen derimod, eller trekanten med spidsen opad eller Siva (Gud eller symbolet for bevidsthed) står for den som oplever, jeg, som bevidsthed og eksistens, altså ikke som personlighed, stilling, køn eller navn, men som opleveren af det. I sin bog Mennesket og dets symboler viser Jung en mønt fra middelalderen med Kristus fremstillet både som menneske på korset på den ene side af mønten, og på den anden side den Gnostiske eller esoteriske betydning, som slange på korset (svensk udgave side 239).

To forskellige energiformer hos de to Mayaindianere. Kender du navnene på de to kriya som de forestiller? Udsnit af fresko, Chichen Itza på Yukatan halvøen i Mexico. Farvet af os.

 

Et menneskes ubevidste udstråling bestemmer dets skæbne*

Formålet med meditation og med Kriya Yoga er ikke trance eller eufori, men overskud, klarhed og fuld bevidsthed, man kunne også sige styrke, følsomhed og hensyn – så mine handlinger ikke forvolder den skade som uvidenhed og det tilfældige og det ubevidste eller uopmærksomme kan gøre. Dette udelukker dog ikke andre former for udfoldelse som f.eks. dans og musik, tværtimod. Når man kommer ud af meditationen er det med skærpede sanser og en levende krop.

Der findes mange aspekter ved de psykiske centre eller sanser, de fra yogatraditionen såkaldte Chakra. Her skal blot skitseres ét kort forløb om samspillet mellem energi og bevidsthed, en antydning. I øvrigt henviser jeg til min bog Yoga, Tantra og Meditation i min hverdag

Samspillet mellem energi og bevidsthed i de psykiske centre

Ved Muladhara Chakra vækkes energien – slangen – for så at stige op gennem rygsøjlen og forenes med bevidstheden i Sahasrara Chakra på toppen af hovedet – ørnen.

Slangen er det overskud af energi som vi behøver i frigørelsesprocessen for at overvinde al træghed, alle vaner og bindinger i tanker, følelser og handlinger. Derfor er Muladharas psykiske symbol en på spidsen stående rød trekant, og indeni denne trekant er et æg hvorom en slange er snoet tre og en halv omgang.

Muladhara må siges at være et af de vigtigste chakraer, det chakra hvorfra overskudsenergien hentes frem efterhånden som kroppen og sindet gradvist bliver klar til at modtage den – thi uden energi ingen vækning.

I forholdet mellem bevidsthed og energi, kan vi i yoga og meditation og især i Kriya Yoga tale om en virkelig vækning af chakraerne, på længere sigt, og på kort sigt en mærkbar forbedring af ens handlekraft og klarhed. Der er i dag visse kommercielle interesser som, først i USA og siden i Europa, har taget ideen om chakraerne ud af dens sammenhæng og uden den baggrund og forberedelse som kræves. Det de har hittet på er ofte baseret på hypnose, hvor man bruger regnbuefarver og en grotesk inddeling af chakraerne i en moraliserende værdiladet skala. Hvilken skam, at bilde folk ind at det er det hele, at disse mere eller mindre indbildte oplevelser overhovedet kan måle sig med en virkelig vækning af energi og bevidsthed!

Under hypnose begrænses bevidstheden af hypnotisørens eller ens egne forestillinger, og virkningen er ofte af kort varighed; i meditation derimod opnår jeg en ny og større vågenhed, en indsigt om muligheder, som jeg ikke i forvejen havde kunne forestille mig – ikke bare verdensfjerne eller specielle erfaringer, men især en grundlæggende aktivering og ændring af hverdagen.

Når Swadisthana Chakra vækkes, ved et forhøjet energiniveau og en større opmærksomhed, overkommer man ubevidste tilstande og handlinger, og en udvikling af ens personlige kreativitet bliver mulig.

Ved Manipura Chakra manifesterer energien sig i forhold til viljen og gennemslagskraften i ens handlinger. Efterhånden som chakraerne vækkes, så vækkes bevidstheden i dem. Man kan sige at man åbner sine psykiske sanser; gennem dem opfattes signaler fra forskellige normalt ubevidste områder, både signaler der kommer fra omverden og signaler man selv udsender. På den måde ved man ofte, hvad der sker i forvejen, og intuitionen som helhed styrkes. Ved Manipura Chakra kan man også udvikle en evne til at fornemme når der er fare på færde, før det bliver andre bevidst, eller om der er opstået misforståelser der vækker angst eller vrede, og i hvilke situationer man skal tage det forsigtigt. Man kan også selv udsende advarselssignaler som virker uanset om de opfattes bevidst eller underbevidst.

Ved Anahata Chakra opstår harmoni – det første og grundlæggende resultat af virkelig yoga – harmoni mellem opleveren og det oplevede, symboliseret ved et yantra med to trekanter som danner en sekstakket stjerne. Man er ét med sig selv som den der oplever og ligger ikke mere under for nogen påvirkning eller oplevelse, man reagerer heller ikke imod. Alt opleves selvstændigt uden medrivende frygt eller fascination. Dette er en erfaring der gøres i meditationen, en evne der udvikles og åbner Anahata – en evne til at mærke andres dybere tilstande og tage hensyn til dem og en ny indsigt om sig selv.

Følelsestilstande som ikke vises af andre fornemmes direkte som de er i sig selv. Men her er også tale om en følsomhed der tillader et menneske at bevidstgøre tidligere erfaringer og gennemleve følelser som måtte dukke op igen under livets udviklingsproces.

Den energi der var bundet i dem kan så ændres fra at være hæmmende til at understøtte udvikling og vækst. Der er dog ikke tale om nogen selvoptaget eller indadvendt søgen efter gamle ting eller en ophidset fremkaldelse af følelser. Man frembringer ingen kunstige kriser som i mange terapier, som man så må lide under med fare for at tabe terræn i sin vækst.

Ved Vishuddhi Chakra foregår en grundlæggende renselse, fysisk og psykisk – med visse kriya i Kriya Yoga kan man hæmme kroppens nedbrydningsprocesser og fastholde en større vitalitet, man kan tale om en transformation. På det mentale plan opnås en kreativitet der er baseret på at kunne opleve uden at være blokeret af personlige forestillinger.

Ligesom vi i livet kan handle både med stemme, arme og ben og opfatte med vore sanser, som følge af et samspil mellem vor personlighed og vor fysiske krop, så finder vi et lignende samspil mellem bevidsthed og energi som knytter alle vort væsens dimensioner sammen i en harmonisk og bevidst kommunikation når et chakra vækkes. Derfor udvikles forskellige evner ved de forskellige chakra, ved Vishuddhi Chakra f.eks. en evne til i visse tilfælde at beskytte sig selv og andre mod farer. Evner opstår når man er opmærksom og energien lystrer bevidstheden.

Ajna Chakra er ligesom Muladhara et vigtigt chakra. Herfra styres energien og bevarer en harmonisk ligevægt i de forskellige chakraer under udfoldelsen af dem. I Ajna Chakra har vi på den måde et overordnet kontrolcenter, men også et chakra som kan modtage vejledning fra andre der selv har gået vejen gennem denne udvikling.

Ved Sahasrara Chakra opstår enhed mellem bevidsthed og energi, Quetzalcóalt, og frihed fra begrænsende tilstande og tanker, enhed med ens virkelige identitet, intens lykke, Ananda.

I næste artikel om Kriya Yoga, nogle af følgende emner: Hvorfra stammer Kriya Yoga? Brugen af Kriya Yoga fra indisk middelalder til vore dage. Hvad er Kriya Yoga? Balancen mellem det indre og det ydre.

Denne er den første artikel om Kriya Yoga: den anden er Kriya Yoga – til dybet af din natur


* Poul Martin Møller, var en slags lærer eller påvirkning for Søren Kierkegård