Forestillinger om yoga og perspektiver

Leder af Swami Janakananda

Det er nu i 1980 ti år siden (opdateres 2010) vi begyndte vort arbejde her i Nordeuropa - og det er flere år siden det sidste nummer af Bindu udkom. Efter denne pause griber vi atter til det skrevne ord med det mål for øje at videregive et uvurderligt og højst nødvendigt videnskabeligt system om kroppens og sindets enhed og harmoni − grundlaget for at kunne hvile i bevidstheden.

Vi skal her ikke tale om højere eller lavere bevidstheder, idet vi mener at vide at af bevidstheder findes kun en − og at alt andet bygger på vildfarelse og illusion.

At splitte bevidstheden op i dele er for os at se lige så frugtesløst som at opdele livet i arbejde og leg, verdslighed og hellighed, i oplevelse og udfoldelse. En sådan todeling af alt i livet ville svare til den folkeeventyrlige umulighed, at elverpiger ingen ryg har − i så fald, hvis man ser dem bag fra, ser man jo intet!

Vi skal med dette blad ideligen forsøge at sprede lys hvor angste fordomme og misforståelser kaster deres skygger.

Og risikoen ved at glemme sig selv, skal vi ikke lade hånt om et eneste øjeblik! Kan man forudsætte, som ‚nogen‛ i deres uvidenhed eller mod bedre vidende vil påstå, at når man arbejder med at realisere sig selv og derfor sidder stille med lukkede eller åbne øjne, strækker eller bøjer kroppen i forskellige ‚smidighedsgørende‛ øvelser (som en sportsmand kaldte det i et radio-interview op til olympiaden), eller hvis man sætter sig for at stabilisere sit sinds energi gennem livgivende åndedrætsøvelser, kan man da i fuldt alvor forvente at man skulle kunne fortabe sig i indadvendt grublen? I så fald har man jo ikke forstået et kvæk! Men bildt sig ind at man kender til en metode der skulle gøre det lettere at glemme sig selv?!! ...eller lettere at sove fra livet?! At være selvoptaget eller bekymret?!

Og på den anden side, skulle nogen mon tro at vi som aktive mennesker der hellere vover at handle end at klynge os til forestillinger om ‚ hvor galt det kunne gå hvis...‛ − at vi i udadvendt foretagsomhed skulle arbejde os selv ind i glemsel og ikke være til stede i alle vore gøremål, og at denne glemsel skulle være vigtigere for os end vor egen intelligens, ja vort eget liv? ! Og endelig... − at vi skulle følge herværende eller fremmedartede skikke og ritualer, og bære rundt på skilte, fotografier og udmærkelser, som bevis på at vi er noget andet end det vi i virkeligheden er, nemlig os selv?

Sådanne spørgsmål må vi på det bestemteste besvare med et, nej, det er ikke sådan! Og så tilføje, at alt hvad vi gør, det gør vi fordi vi vælger at gøre så og er vi i vor begrænsning kilde til misforståelse, så meget des mere engrund til atter og atter at genoprette forståelse, inspiration og enhed.

Og det er jo netop hvad vi agter at gøre − at gennem oplysning, diskussion og eftertanke
fjerne det slør som forvrænger vore forestillinger om livet, som skaber modløshed og angst. Vi agter at gennemskue dette slør og stå frem og sige at vi foretrækker at vælge modet og tilliden − at vi vover at føle os et med det liv vi lever, der hvor vi (hvorsomhelst) lever det.

Som i de tidligere numre af Bindu vil vi også fremover fortsætte med at komme nærmere ind på den livskunst og videnskab som kaldes yoga. Og vi vil gøre det ved at vise forskellige sider af emnet:

  • Videnskabelige artikler og undersøgelser af kroppen og sindets reaktioner på de forskellige øvelser og metoder.
  • Artikler som fortsætter vor redegørelse for yoga i tidligere og i andre kulturer end den østerlandske (hvad det så vil sige).
  • Vi vil naturligvis også undersøge den indiske overlevering af yogaen, både til inspiration og eftertanke, så vi kan gennemskue mytologiens egentlige mening, og forstå baggrunden for de forklaringer og symboler som blev anvendt i denne kultur. Vi er ikke bange for at blive ‚omvendt‛ af vore brødre eller søstre på den anden side af jorden eller noget andet sted på jorden. Vi vil da også inden for dette emne trykke ting som er så stærkt og livskraftigt udtrykt, at hvis de ikke bliver forstået eller oplevede, ja så provokerer de...
  • Vi vil dog til stadighed søge at redegøre for vor holdning, og prøve at gennemskue alt det unødigt demagogiske og suggererende, og finde ud af hvad der er oprindeligt og virkelig virker som vi ønsker det: En profet skal kendes på sine frugter siger Jesus, og vi vil tilføje, det skal en metode også. Vi vil bruge det som giver os initiativ, begejstring og ildhu og samtidig ro. Men det må ske på vore betingelser, hver har vi vor egen livsførelse og vort syn på livet. Det er os som har brug for dette redskab nu i vor kultur, først og fremmest som en videnskab om at blive hel, og siden som et redskab til at øge kreativiteten i vort forhold til livet.
  • Vi vil derfor også i fremtidige numre af bindu fortsætte med at uddybe brugen af yoga, dens forskellige øvelser og stillinger og virkningen af dem.
  • Og vi vil fortsætte med at vejlede i forskellige muligheder for at nå den meditative tilstand.

Velkommen til Bindu igen.